Recull documental (817 - 1900)

Aquest llibre recull de la documentació referida a Borrassà, Creixell i Vilamorell, extreta de regestos -resums, més o menys breus, anteposats a la transcripció d'un document- d'arxius i reculls documentals ja existents, tot i que molt dispersos i variats. El recull abasta des de l'any 817, fins l'any 1900.

El conjunt està dividit en dues parts ben diferenciades: en la primera es presenten els documents que fan referència clarament i específica al municipi i, en la segona part, es presenta la documentació eclesiàstica continguda a l'Arxiu Diocesà de Girona. En ambdós casos, els regestos estan ordenats cronològicament.

En acabar la descripció documental s'ofereix un glossari amb la terminologia jurídica i càrrecs eclesiàstics menors que apareixen sovint en el recull. El treball es completa amb un índex de persones i de llocs.

El volum recopila 731 documents històrics. Per fer-lo, s'han buidat els nou arxius públics següents: Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA); Arxiu Capitular de Girona (ACG); Arxiu Diocesà de Girona (ADG); Arxiu Municipal Castelló d'Empúries (Fons Arxiu de Medinacelli. Comtat d'Empúries (AMCE); Arxiu Històric de Girona (AHG); Archivo Histórico Nacional (Madrid) (AHN); Arxiu Municipal de Girona (AMG); Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i Biblioteca Nacional de Catalunya (BC).

L’obra també parla de la toponímia. Considera que el nom de Borrassà probablement és derivat del llinatge Borràs, a la vegada, que s’explica que el en documents medievals el nom del poble apareix amb la forma llatinitzada Borraciano. Pel que fa al nucli de Creixell, s’esmenta que sembla procedir d’un nom propi: Crassiellu, diminutiu del llatí Crassius., segons el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) o diccionari Alcover-Moll. 

Aquest recull és obra del doctor en Filologia Clàssica i professor de llatí, Antoni Cobos, i de la investigadora, Bel Sabadí. Els dos han creat l'empresa d’investigació del patrimoni documental, Scrinivm, que s’encarrega de buscar reculls documentals de municipis, sobretot petits, per tenir més coneixement i informació de la pròpia història; entre altres.

Accediu al document a través d'aquest enllaç.

eventis